Cami Süpürgeleri Hal?, evlerde ilk kullan?ld??? zamanlarda; koruma, zeminin örtülmesi, duvarlar?n kaplanmas? ve dekorasyon amac?yla kullan?l?yordu. Dünyada bilinen bu en eski havl? hal?, yün olup MÖ 5.-4. Günümüzde modern teknolojinin s?n?rs?z avantajlar?n? kullanan hal? sektörü kendini sürekli yenilemektedir. Bu kompozisyonu grifinlerle çerçevelenmekte ve bunu 24 alageyiklik bir s?n?r izler. ?nsanlar önce s?cak bir zemin yaratmak amac?yla hayvan postlar?n? kullan?yorlard?. Zamanla sevdiklerini de desenle?tirerek, bugünkü hal?n?n kaba örneklerine ula?t?lar. Bu hal? Sergei Ivanovich Rudenko taraf?ndan 1949 y?l?nda bir Sibirya höyü?ünde yap?lan kaz? s?ras?nda bulunmu?tur. ?htiyaçlar? artt?kça, ihtiyaçlar?na uygun post bulamad?klar? için, post taklidi yayg?lar ürettiler. Modern hal?lar, 1920 li ve 1930 l? y?llardan itibaren Bat?dan gelen piyasa taleplerine uygun olarak üretilen hal?lard?r.. Bu dönemden 20. Tarihi ise insanl?k tarihi kadar eskidir. Petersburgdaki State Hermitage Müzesinde sergilenmektedir. Muhte?em bir yap?ya sahip olan hal?n?n ilmek yo?unlu?u günümüzde birçok hal? ma?azas?nda sat?lan hal?lar?nkinden daha yüksektir. Hal? bir buz kütlesinin içinde tamamen donmu? oldu?undan dolay? bozulmadan günümüze kadar ula?m??t?r. Günümüze ula?m?? en eski hal?, bir ?skit prensinin donmu? mezar?nda bulunmu?tur. Dünyan?n en eski hal?s?; Rusya, St. Hal? atk?lar?n?n at?lmas?ndan sonra (arka iplikleri) üzerine desene göre istenilen hav yüksekli?inde iplerin geçirilerek dü?ümlenmesi ile yap?lan ev içinde ve genellikle yer örtüsü olarak kullan?lan e?yad?r. Gerek Türklerdeki, gerekse do?u ülkelerindeki ev dekorasyonundaki ba?l?ca unsur hal? ve kilimdir. K?saca hal? insano?lunun do?aya kar?? ve do?ay? kendine uydurma mücadelesinin ilk ürünlerindendir. Günümüze kadar gelen hal?, ya?ant?m?za ekonomik, sosyal ve kültürel olarak önemli bir yer tutar. Ayr?ca genellikle üst s?n?flar taraf?ndan kullan?lan lüks bir e?ya olarak görülmekteydi. Bu nedenle orta ça?lardan itibaren bat?l? sanatç?lar Do?u motiflerini tan?yorlard?; bu motifler genel olarak Sasani kökenli olup zamanla Asya, erken H?ristiyanl?k, Bizans ve ?slam kültürlerinin muhte?em kar???m?yla zenginle?mi?tir. yüzy?lda, Hristiyan azizlerin de?erli e?yalar? Orta Do?udan sevk edilmesi için pahal? malzemelere sar?l?rd?. Petersburg) Bulunan ilk hal?, 183x200cm boyutundad?r ve her metrekaresinde yakla??k olarak 360.000 ilmek bulunur (?lmek:Hal? dokurken dü?ümleri ba?lamak). yüzy?llarda yap?lm?? oldu?u ve halen Leningrad Müzesinde sakland??? bilinmektedir.[1] Bu hal? Paz?r?k Hal?s? olarak bilinmektedir. En geni? s?n?r?nda yük at? ve insan figürleri, orta k?sm?nda bir kurdele motifi vard?r. Deseni çok zengin ve ilginçtir; ortas?nda 24 tane çarp? ?eklinde figür vard?r; bunlar?n her birinde stilize edilmi? 4 nilüfer çiçe?i vard?r. Fakat kesin s?n?fland?rma yapmak gerekti?inde, Antika hal?lar genellikle kimyasal boyalar?n kullan?lmad??? geleneksel hal?lar olarak tan?mlanmaktad?r. Paz?r?k Hal?s? – Hermitage Müzesi (St. Bu, Romadan hacca giden Avrupal? manast?r ba?lar?n?n a??rl???nca alt?n de?erinde kuma?lar ve kutsal emanetler getirmeyi asla ihmal etmedikleri Merovenjler dönemiydi. Daha sonra 7. Her y?l yeni trendlerin, kalitelerin ortaya ç?kt??? hal? sektörü yarat?c?l???n s?n?rlar?n? zorlamaya devam etmektedir. Hal?n?n kökü Anadolu Selçuklu Devletinden gelmi?tir. Bu hal?lar?n günümüze kadar ula?abilmi? en eski örne?inin MÖ 6-5. Kilimle hal? bir birinden farkl?d?r: Kilim ince bir hal? tipidir. yüzy?l?n ba??na kadar olan dönemde, üretilen hal?lar ise yar? antika veya eski hal? olarak adland?r?labilir. yüzy?ldan kalmad?r ve Paz?r?k (Pazyryk) Vadisinde bulundu?u için Paz?r?k Hal?s? olarak adland?r?lm??t?r. Bunlar 1860-1870 y?llar? aras?ndaki dönemde, daha kimyasal boyalar ke?fedilmeden önce yap?lm??lard?r. 1920 y?l?ndan önce yap?lan hal?lar antika kategorisine dahil edilmektedir. Bu hal?n?n kökeninin Sibiryada ya?ayan Türki gruplara, ?skitlere veya Persli Ahameni?lere dayand??? söylenmektedir. Baz? evlerde de duvarda görülür. Hal?n?n bir zamanlar parlak olan k?rm?z?lar?n?n, lacivertlerinin ve ye?illerinin art?k solmu? olmas?na kar??n, o zamanlar oldukça canl? olduklar? anla??lmaktad?r. Dünyada bilinen ilk hal?lar Orta Asyada Türkler taraf?ndan dokunmu?tur. Hal? insanlar?n rahat ve s?cak bir zemin aray??? sonucu ortaya ç?kan ve ev dekorasyonunda önemli bir yer tutan bir malzemedir