Sebo Cami Süpürgeleri Muhte?em bir yap?ya sahip olan hal?n?n ilmek yo?unlu?u günümüzde birçok hal? ma?azas?nda sat?lan hal?lar?nkinden daha yüksektir. Hal?n?n kökü Anadolu Selçuklu Devletinden gelmi?tir. En geni? s?n?r?nda yük at? ve insan figürleri, orta k?sm?nda bir kurdele motifi vard?r. Hal? bir buz kütlesinin içinde tamamen donmu? oldu?undan dolay? bozulmadan günümüze kadar ula?m??t?r. yüzy?l?n ba??na kadar olan dönemde, üretilen hal?lar ise yar? antika veya eski hal? olarak adland?r?labilir. Hal?, evlerde ilk kullan?ld??? zamanlarda; koruma, zeminin örtülmesi, duvarlar?n kaplanmas? ve dekorasyon amac?yla kullan?l?yordu. Dünyada bilinen ilk hal?lar Orta Asyada Türkler taraf?ndan dokunmu?tur. Bu hal? Sergei Ivanovich Rudenko taraf?ndan 1949 y?l?nda bir Sibirya höyü?ünde yap?lan kaz? s?ras?nda bulunmu?tur. Bu kompozisyonu grifinlerle çerçevelenmekte ve bunu 24 alageyiklik bir s?n?r izler. Modern hal?lar, 1920 li ve 1930 l? y?llardan itibaren Bat?dan gelen piyasa taleplerine uygun olarak üretilen hal?lard?r.. 1920 y?l?ndan önce yap?lan hal?lar antika kategorisine dahil edilmektedir. Bu hal?n?n kökeninin Sibiryada ya?ayan Türki gruplara, ?skitlere veya Persli Ahameni?lere dayand??? söylenmektedir. ?nsanlar önce s?cak bir zemin yaratmak amac?yla hayvan postlar?n? kullan?yorlard?. Kilimle hal? bir birinden farkl?d?r: Kilim ince bir hal? tipidir. Fakat kesin s?n?fland?rma yapmak gerekti?inde, Antika hal?lar genellikle kimyasal boyalar?n kullan?lmad??? geleneksel hal?lar olarak tan?mlanmaktad?r. Günümüze kadar gelen hal?, ya?ant?m?za ekonomik, sosyal ve kültürel olarak önemli bir yer tutar. Bu nedenle orta ça?lardan itibaren bat?l? sanatç?lar Do?u motiflerini tan?yorlard?; bu motifler genel olarak Sasani kökenli olup zamanla Asya, erken H?ristiyanl?k, Bizans ve ?slam kültürlerinin muhte?em kar???m?yla zenginle?mi?tir. Bu hal?lar?n günümüze kadar ula?abilmi? en eski örne?inin MÖ 6-5. ?htiyaçlar? artt?kça, ihtiyaçlar?na uygun post bulamad?klar? için, post taklidi yayg?lar ürettiler. Petersburgdaki State Hermitage Müzesinde sergilenmektedir. yüzy?ldan kalmad?r ve Paz?r?k (Pazyryk) Vadisinde bulundu?u için Paz?r?k Hal?s? olarak adland?r?lm??t?r. Daha sonra 7. Her y?l yeni trendlerin, kalitelerin ortaya ç?kt??? hal? sektörü yarat?c?l???n s?n?rlar?n? zorlamaya devam etmektedir. Hal? atk?lar?n?n at?lmas?ndan sonra (arka iplikleri) üzerine desene göre istenilen hav yüksekli?inde iplerin geçirilerek dü?ümlenmesi ile yap?lan ev içinde ve genellikle yer örtüsü olarak kullan?lan e?yad?r. Hal?n?n bir zamanlar parlak olan k?rm?z?lar?n?n, lacivertlerinin ve ye?illerinin art?k solmu? olmas?na kar??n, o zamanlar oldukça canl? olduklar? anla??lmaktad?r. Bunlar 1860-1870 y?llar? aras?ndaki dönemde, daha kimyasal boyalar ke?fedilmeden önce yap?lm??lard?r. Tarihi ise insanl?k tarihi kadar eskidir. Zamanla sevdiklerini de desenle?tirerek, bugünkü hal?n?n kaba örneklerine ula?t?lar. Baz? evlerde de duvarda görülür. Gerek Türklerdeki, gerekse do?u ülkelerindeki ev dekorasyonundaki ba?l?ca unsur hal? ve kilimdir. Petersburg) Bulunan ilk hal?, 183x200cm boyutundad?r ve her metrekaresinde yakla??k olarak 360.000 ilmek bulunur (?lmek:Hal? dokurken dü?ümleri ba?lamak). Bu, Romadan hacca giden Avrupal? manast?r ba?lar?n?n a??rl???nca alt?n de?erinde kuma?lar ve kutsal emanetler getirmeyi asla ihmal etmedikleri Merovenjler dönemiydi. Dünyada bilinen bu en eski havl? hal?, yün olup MÖ 5.-4. Deseni çok zengin ve ilginçtir; ortas?nda 24 tane çarp? ?eklinde figür vard?r; bunlar?n her birinde stilize edilmi? 4 nilüfer çiçe?i vard?r. K?saca hal? insano?lunun do?aya kar?? ve do?ay? kendine uydurma mücadelesinin ilk ürünlerindendir. Ayr?ca genellikle üst s?n?flar taraf?ndan kullan?lan lüks bir e?ya olarak görülmekteydi. Dünyan?n en eski hal?s?; Rusya, St. Paz?r?k Hal?s? – Hermitage Müzesi (St. yüzy?llarda yap?lm?? oldu?u ve halen Leningrad Müzesinde sakland??? bilinmektedir.[1] Bu hal? Paz?r?k Hal?s? olarak bilinmektedir. yüzy?lda, Hristiyan azizlerin de?erli e?yalar? Orta Do?udan sevk edilmesi için pahal? malzemelere sar?l?rd?. Günümüze ula?m?? en eski hal?, bir ?skit prensinin donmu? mezar?nda bulunmu?tur. Bu dönemden 20. Günümüzde modern teknolojinin s?n?rs?z avantajlar?n? kullanan hal? sektörü kendini sürekli yenilemektedir. Hal? insanlar?n rahat ve s?cak bir zemin aray??? sonucu ortaya ç?kan ve ev dekorasyonunda önemli bir yer tutan bir malzemedir