yüzy?llarda yap?lm?? oldu?u ve halen Leningrad Müzesinde sakland??? bilinmektedir.[1] Bu hal? Paz?r?k Hal?s? olarak bilinmektedir. Gerek Türklerdeki, gerekse do?u ülkelerindeki ev dekorasyonundaki ba?l?ca unsur hal? ve kilimdir. Hal?n?n kökü Anadolu Selçuklu Devletinden gelmi?tir. Sebo Cami Süpürgesi Bu, Romadan hacca giden Avrupal? manast?r ba?lar?n?n a??rl???nca alt?n de?erinde kuma?lar ve kutsal emanetler getirmeyi asla ihmal etmedikleri Merovenjler dönemiydi. Hal?n?n bir zamanlar parlak olan k?rm?z?lar?n?n, lacivertlerinin ve ye?illerinin art?k solmu? olmas?na kar??n, o zamanlar oldukça canl? olduklar? anla??lmaktad?r. ?htiyaçlar? artt?kça, ihtiyaçlar?na uygun post bulamad?klar? için, post taklidi yayg?lar ürettiler. Modern hal?lar, 1920 li ve 1930 l? y?llardan itibaren Bat?dan gelen piyasa taleplerine uygun olarak üretilen hal?lard?r.. Bu hal?lar?n günümüze kadar ula?abilmi? en eski örne?inin MÖ 6-5. Her y?l yeni trendlerin, kalitelerin ortaya ç?kt??? hal? sektörü yarat?c?l???n s?n?rlar?n? zorlamaya devam etmektedir. Deseni çok zengin ve ilginçtir; ortas?nda 24 tane çarp? ?eklinde figür vard?r; bunlar?n her birinde stilize edilmi? 4 nilüfer çiçe?i vard?r. Hal? atk?lar?n?n at?lmas?ndan sonra (arka iplikleri) üzerine desene göre istenilen hav yüksekli?inde iplerin geçirilerek dü?ümlenmesi ile yap?lan ev içinde ve genellikle yer örtüsü olarak kullan?lan e?yad?r. Paz?r?k Hal?s? – Hermitage Müzesi (St. Dünyan?n en eski hal?s?; Rusya, St. Petersburgdaki State Hermitage Müzesinde sergilenmektedir. yüzy?ldan kalmad?r ve Paz?r?k (Pazyryk) Vadisinde bulundu?u için Paz?r?k Hal?s? olarak adland?r?lm??t?r. Dünyada bilinen bu en eski havl? hal?, yün olup MÖ 5.-4. Baz? evlerde de duvarda görülür. Bu nedenle orta ça?lardan itibaren bat?l? sanatç?lar Do?u motiflerini tan?yorlard?; bu motifler genel olarak Sasani kökenli olup zamanla Asya, erken H?ristiyanl?k, Bizans ve ?slam kültürlerinin muhte?em kar???m?yla zenginle?mi?tir. Hal? bir buz kütlesinin içinde tamamen donmu? oldu?undan dolay? bozulmadan günümüze kadar ula?m??t?r. Bu dönemden 20. Dünyada bilinen ilk hal?lar Orta Asyada Türkler taraf?ndan dokunmu?tur. Günümüze ula?m?? en eski hal?, bir ?skit prensinin donmu? mezar?nda bulunmu?tur. K?saca hal? insano?lunun do?aya kar?? ve do?ay? kendine uydurma mücadelesinin ilk ürünlerindendir. Günümüzde modern teknolojinin s?n?rs?z avantajlar?n? kullanan hal? sektörü kendini sürekli yenilemektedir. Tarihi ise insanl?k tarihi kadar eskidir. Bu hal? Sergei Ivanovich Rudenko taraf?ndan 1949 y?l?nda bir Sibirya höyü?ünde yap?lan kaz? s?ras?nda bulunmu?tur. Fakat kesin s?n?fland?rma yapmak gerekti?inde, Antika hal?lar genellikle kimyasal boyalar?n kullan?lmad??? geleneksel hal?lar olarak tan?mlanmaktad?r. Muhte?em bir yap?ya sahip olan hal?n?n ilmek yo?unlu?u günümüzde birçok hal? ma?azas?nda sat?lan hal?lar?nkinden daha yüksektir. yüzy?lda, Hristiyan azizlerin de?erli e?yalar? Orta Do?udan sevk edilmesi için pahal? malzemelere sar?l?rd?. Bu hal?n?n kökeninin Sibiryada ya?ayan Türki gruplara, ?skitlere veya Persli Ahameni?lere dayand??? söylenmektedir. ?nsanlar önce s?cak bir zemin yaratmak amac?yla hayvan postlar?n? kullan?yorlard?. Bu kompozisyonu grifinlerle çerçevelenmekte ve bunu 24 alageyiklik bir s?n?r izler. Daha sonra 7. En geni? s?n?r?nda yük at? ve insan figürleri, orta k?sm?nda bir kurdele motifi vard?r. yüzy?l?n ba??na kadar olan dönemde, üretilen hal?lar ise yar? antika veya eski hal? olarak adland?r?labilir. Hal?, evlerde ilk kullan?ld??? zamanlarda; koruma, zeminin örtülmesi, duvarlar?n kaplanmas? ve dekorasyon amac?yla kullan?l?yordu. Hal? insanlar?n rahat ve s?cak bir zemin aray??? sonucu ortaya ç?kan ve ev dekorasyonunda önemli bir yer tutan bir malzemedir. Günümüze kadar gelen hal?, ya?ant?m?za ekonomik, sosyal ve kültürel olarak önemli bir yer tutar. Petersburg) Bulunan ilk hal?, 183x200cm boyutundad?r ve her metrekaresinde yakla??k olarak 360.000 ilmek bulunur (?lmek:Hal? dokurken dü?ümleri ba?lamak). Bunlar 1860-1870 y?llar? aras?ndaki dönemde, daha kimyasal boyalar ke?fedilmeden önce yap?lm??lard?r. Ayr?ca genellikle üst s?n?flar taraf?ndan kullan?lan lüks bir e?ya olarak görülmekteydi. 1920 y?l?ndan önce yap?lan hal?lar antika kategorisine dahil edilmektedir. Kilimle hal? bir birinden farkl?d?r: Kilim ince bir hal? tipidir. Zamanla sevdiklerini de desenle?tirerek, bugünkü hal?n?n kaba örneklerine ula?t?lar